சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள் /ASTROLOGY

சிற்றரசு ஜோதிடர்

Address: No.39, Sandrore street, Thiruporur. (12 Km from Navaloor Sipcot It park) What’s app Number :9566201589 I am having *45 years of experience* in the

சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள் /ASTROLOGY

ASTRO READER/ PALM READER/ FACE READER/ THUMB READER

K.PADMANABHAN.                                     scientific palmist.           

பிஸினஸ் உலகம் ஜோதிடர்கள் /ASTROLOGY

வெக்காளியம்மன் அருள்வாக்கு ஜோதிடம்

கேரளா சோட்டானிக்கரை அம்மன் அருள் வாக்கு மூலம் ஏவல் பில்லி சூனியம் எடுக்கப்படும் 1. தொழில் கட்டு 2. உடல் கட்டு  3.சாமி கட்டு 4. வீட்டு கட்டு போன்ற பிரச்சனை எடுக்கப்படும். திருமண