மருத்துவக்குறிப்புகள்

TIPS

✍🏻 *இயற்கை வாழ்வியல் முறை* 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕 *ஆரோக்கியமான உடலுக்கு உத்தரவாதம் தரும் உணவுகள் ?* 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕 *ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை உணவுதான். ஆரோக்கியமான உணவுகளை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ஆரோக்கியமான உணவு எது என்பதற்கான