சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள்

சிற்றரசு ஜோதிடர்

Address: No.39, Sandrore street, Thiruporur. (12 Km from Navaloor Sipcot It park) What’s app Number :9566201589 I am having *45 years of experience* in the

சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள்

ASTRO READER/ PALM READER/ FACE READER/ THUMB READER

K.PADMANABHAN.                                     scientific palmist.           

பிஸினஸ் உலகம் ஜோதிடர்கள்

வெக்காளியம்மன் அருள்வாக்கு ஜோதிடம்

கேரளா சோட்டானிக்கரை அம்மன் அருள் வாக்கு மூலம் ஏவல் பில்லி சூனியம் எடுக்கப்படும் 1. தொழில் கட்டு 2. உடல் கட்டு  3.சாமி கட்டு 4. வீட்டு கட்டு போன்ற பிரச்சனை எடுக்கப்படும். திருமண