தஞ்சாவூர் மாவட்டங்கள்

லஞ்சத்தை ஒழிப்பது எப்படி ?கருத்துக்கணிப்பு

நம் நாட்டின் வளர்ச்சியை அணைத்து வகையிலும் கேள்விக்குறி ஆக்கும் லஞ்ச ஊழலை தடுக்க லஞ்சம் வாங்கும் நபர்களின் பணியை உடனடி யாக அகற்றி லஞ்சம் வாங்குவோரை காட்டி கொடுத்து நாட்டிற்கு நன்மை செய்யும் நபர்களின்