சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள் /ASTROLOGY

சிற்றரசு ஜோதிடர்

Address: No.39, Sandrore street, Thiruporur. (12 Km from Navaloor Sipcot It park) What’s app Number :9566201589 I am having *45 years of experience* in the

சென்னை மாவட்டங்கள் ஜோதிடர்கள் /ASTROLOGY

ASTRO READER/ PALM READER/ FACE READER/ THUMB READER

K.PADMANABHAN.                                     scientific palmist.